Logotypy: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, UE EFRR

Projekt "Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów- etap II" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kurów
Planowane efekty zostaną zrealizowane przez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę sieci wodociągowej.
Całkowita wartość projektu wynosi 20 425 950,88 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 8 167 579,44 PLN