Równoczesne wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wspólnym wykopie. w układzie rozgałęźnym będzie zlokalizowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Sieć uzbrojona zostanie w zasuwy sekcyjne oraz hydranty p.poż. nadziemne DN80. W zakresie przebudowy sieci wodociągowej należy wymierne przyłącza wodociągowe.

Schemat sieci wodociągowej