Projekt "Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów- etap II" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kurów
Planowane efekty zostaną zrealizowane przez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę sieci wodociągowej.
Całkowita wartość projektu wynosi 20 425 950,88 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 8 167 579,44 PLN

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kurów. Realizację celu umożliwi zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji Kurów, ograniczenie emisji biogenów zagrażających ekosystemom wodnym. Osiągnięcie celów przyczyni się do realizacji celu nadrzędnego-poprawy jakości i zapobiegania degradacji środowiska oraz efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi. To z kolei możliwe będzie dzięki: ograniczeniu procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, poprawie stanu czystości wód powierzchniowych, poprawie jakości wody pitnej, ograniczeniu strat wody. Realizacja ww. celów pozwoli na poprawę warunków życia mieszkańców, zwiększenie satysfakcji użytkowników z usług, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kurów, rozwój turystyki. Projekt zakłada budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej. Najważniejszą grupą docelową są mieszkańcy aglomeracji Kurów (części miejsc. Kurów , Brzozowa Gać i Płonki). Podłączenie do sieci nowych użytkowników pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu: -Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków-1815 os., -Przewidywana liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 1815 RLM. Przebudowa sieci wodociągowej pozwoli na osiągnięcie wskaźnika: -Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 441os.

Przedmiotowy projekt realizowany będzie w aglomeracji „Kurów” w skład, której wchodzą miejscowości: Kurów, Brzozowa Gać, część miejscowości Płonki, położone na terenie Gminy Kurów w powiecie puławskim w zachodniej części województwa lubelskiego.