W ramach realizowanego projektu, w układzie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wydzielono dziewięć zlewni cząstkowych, zakończonych sieciowymi przepompowniami ścieków oraz jeden grawitacyjny. Łączna długość zbiorczych kanałów wynosi: grawitacyjnych – 14 226,5 m tłocznych – 2 077 m, przyłączy kanalizacyjnych kwalifikowanych – 8 579,0 m
Dla zachowania porządku numerycznego przy nadawaniu numerów poszczególnym pompowniom uwzględniono numerację z I etapu od 1 do 3 w etapie II pierwsza pompownia zyskała nr 4.

Pompownia nr P-4 składa się z dwóch kolektorów zbiorczych i zbiera ścieki z posesji zlokalizowanych przy ul. Blich i Słoneczna oraz części obszaru zawierającego się pomiędzy ul. Warszawską i ul. Puławską. Do pompowni nr 4 sprowadzone będą także ścieki kanałem tłocznym z przepompowni P5 i P6. Ścieki z Przepompowni P4 tłoczone są pod ul. Puławską do wybudowanej w I etapie studzienki rozprężnej.

Pompownia nr P-5 odbiera ścieki z kilku posesji zlokalizowanych u zbiegu ul. Warszawskiej i Puławskiej, po południowej stronie rzeki Kurówki i kieruje je rurociągiem tłocznym przez rzekę i po połączeniu z rurociągiem tłocznym od pompowni P-6 do studzienki rozprężnej , następnie rurociągiem grawitacyjnym do przepompowni P-4.

Przepompownia P-06 odbiera ścieki z kilku posesji zlokalizowanych po południowo-zachodniej stronie ul. Warszawskiej, z przepompowni P-7, posesji zlokalizowanych pomiędzy Brzozową Gacią, ul. Warszawską i rzeką Kurówką, z przepompowni P-9, części ulic Kowalskiej i Kościuszki oraz z ul. Partyzantów, Nowy Rynek, poprzecznej i przyległych tłoczy je po połączeniu z kanałem tłocznym od przepompowni P-5 do studzienki rozprężnej.

Pompownia P7 zbiera ścieki z południowej części wsi Brzozowa Gać oraz z przepompowni P-8 i odprowadza je kanałem tłocznym do studzienki rozprężnej a następnie do przepompowni P-6.

Przepompownia P-8 zbiera ścieki z północnej części wsi Brzozowa Gać i odprowadza je kanałem tłocznym do przepompowni P-7 poprzez studzienkę rozprężną.

Pompownia P-9 zbiera ścieki z północnej części ul. Kowalskiej i Kościuszki oraz ul. Głębokiej i odprowadza je kanałem tłocznym do studzienki a następnie kanałem grawitacyjnym do przepompowni P-6

Przepompownia P-10 zbiera ściek z części ul. Głowackiego i Granicznej i odprowadza je poprzez studzienkę rozprężną do przepompowni P-11

Przepompownia p-11 odbiera ścieki z przepompowni P-10 i P-12 oraz zbiera z ul. Zielonej, Wiśniowej, Polnej i bocznych , tłoczy je rurociągiem do studzienki rozprężnej a następnie kanałem grawitacyjnym do studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na kanale wykonanym w I etapie.

Przepompownia P-12 odbiera ścieki z północnej części ul. Głowackiego oraz piekarni i odprowadza kanałem tłocznym do przepompowni P-11 poprzez studzienkę rozprężną.

Kanały grawitacyjne zbierające ścieki z posesji zlokalizowanych przy ul. Lubelskiej przed budynkiem urzędu Gminy oraz w miejscowości Płonki włączone zostaną do wykonanych w I etapie kanałów grawitacyjnych.

Zbiorcze kanały grawitacyjne wykonane zostaną z rur kanalizacyjnych PVC szereg ciężki. Sieć wyposażona zostanie w studzienki rewizyjne i przyłączeniowe.

Przebudowa sieci wodociągowej

Celem inwestycji jest również przebudowa starej sieci wodociągowej w ulicach gdzie będzie przebiegać kanalizacja z wykorzystaniem tras wykopów do wspólnego ułożenia obu mediów tj. wodociągu i kanalizacji.

Sieć wodociągowa w układzie rozgałęźnym będzie zlokalizowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Sieć uzbrojona zostanie w zasuwy sekcyjne oraz hydranty p.poż. nadziemne. Sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur PE o długości 2533,0 m.

Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.