W ramach projektowanego układu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wydzielono cztery zlewnie cząstkowe, zakończone sieciowymi przepompowniami ścieków (w tym jedna istniejąca) oraz dwa grawitacyjne i jeden ciśnieniowy.

Pierwszy układ zakończony w przepompowni P-1 – składa się z dwóch kolektorów zbiorczych i zbiera ścieki z posesji zlokalizowanych w przy ul. Lubelskiej oraz w obszarze zawierającym się pomiędzy ul. Lubelską i ul. I Armii Wojska Polskiego, a także z posesji zlokalizowanych na około ½ długości ulicy prowadzącej przez Kol. Olesin. Do pompowni P-1 sprowadzane są także ścieki dwoma kolektorami zbiorczymi poprowadzonymi z obu stron w kierunku przepompowni P-1 w ul. I Armii Wojska Polskiego. Ścieki z pozostałych posesji usytuowanych przy drodze przebiegającej przez Kol. Olesin oraz przy ul. I Armii Wojska Polskiego, od wysokości zakładu mleczarskiego, sprowadzane są kolektorem w kierunku parku i poprzez park do początku istniejącego kanału ułożonego wzdłuż rzeki Kurówki.

Ścieki z posesji zlokalizowanych w obszarze pomiędzy ul. I Armii Wojska Polskiego (w tym z centrum miejscowości oraz z części ul. Puławskiej), a rzeką Kurówką zbierane są do zbiorczych układów kanalizacyjnych, które są wprowadzane do studzienek kanalizacyjnych istniejącego wzdłuż rzeki Kurówki kanału sanitarnego, który odprowadza je do istniejącej przepompowni głównej.

Do jednego z takich układów tłoczone są ścieki z przepompowni P-1.

Przepompownia P-2 odbiera ścieki z kilku budynków zlokalizowanych na końcu ul. Nadrzecznej, po przeciwnej stronie rzeki Struga Kurów i kieruje je rurociągiem tłocznym PE90 ułożonym wzdłuż rzeki do studzienki rozprężnej zlokalizowanej przy studzience w/w głównego (istniejącego) kanału grawitacyjnego w odległości ok. 30 m od przepompowni głównej. Do przedmiotowego rurociągu tłocznego włączone są rurociągi tłoczne z 25szt. przepompowni przydomowych zlokalizowanych przy posesjach, przy ul. Nadrzecznej.

Przepompownia P-3 odbiera ścieki z kilku posesji oraz budynku posterunku energetycznego zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej i tłoczy je do głównego rurociągu tłocznego PE 225 prowadzącego ścieki z przepompowni głównej na oczyszczalnię ścieków. Do rurociągu tego włączona jest także jedna przepompownia przydomowa Pd-2. Osobnym kanałem grawitacyjnym zebrane zostały ścieki z posesji zlokalizowanych w Kol. Józefów, wzdłuż drogi powiatowej.

Zbiorcze kanały grawitacyjne wykonane zostaną z rur kanalizacyjnych PVC szereg ciężki "S" (SDR 34) SN 8 (kPa) o średnicach:

 • 200 x 5,9 mm - 132,5 mb
 • 250 x 7,3 mm - 1 208,5 mb
 • 315 x 9,2 mm - 9 535,5 mb

Łączna długość zbiorczych kanałów grawitacyjnych: L = 10 876,5 mb.

W ramach układu kanalizacji grawitacyjnej przewidziano przejścia w rurach osłonowych pod drogami, w tym dwa przejścia długości po ok. 30 m pod drogą krajową (ul. Lubelska). Łączna długość przewiertów wynosi:

 • rurami DN 350 mm - 42 mb
 • rurami DN 300 mm - 215 mb

Sieć wyposażona zostanie w studzienki rewizyjne i przyłączeniowe z tworzyw sztucznych, łącznie na sieci zaprojektowano - 425 szt. Studzienek.

Rurociągi tłoczne wykonane zostaną z rur PE 100 szereg SDR 17 (PN10) o średnicach:

 • PE 225 x 13,4 mm L = 468 mb
 • PE 125 x 7,4 mm L = 142 mb
 • PE 90 x 5,4 mm L = 648 mb
 • PE 75 x 4,5 mm L = 106 mb
 • PE 63 x 3,8 mm L = 136 mb
 • PE 50 x 3,0 mm L = 584 mb

Łączna długość rurociągów tłocznych wyniesie: 2 084 mb.

Trasy kanałów i przyłączy kanalizacyjnych prowadzone będą terenami będącymi głównie własnością Gminy oraz terenami prywatnymi, których właściciele są bezpośrednio zainteresowani przedmiotową inwestycją. Ponadto przy lokalizowaniu tras kanałów i przyłączy uwzględniono sugestie inwestora, właścicieli nieruchomości, starając się zapewnić jak najmniejszą uciążliwość planowanych robót, zachowując jednocześnie warunki optymalne dla późniejszej eksploatacji sieci.

Schemat sieci kanalizacji sanitarnej

Równoczesne wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wspólnym wykopie. w układzie rozgałęźnym będzie zlokalizowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Sieć uzbrojona zostanie w zasuwy sekcyjne oraz hydranty p.poż. nadziemne DN80. W zakresie przebudowy sieci wodociągowej należy wymierne przyłącza wodociągowe.

Schemat sieci wodociągowej

W ramach projektu wykonany zostanie zbieracz "E" odprowadzać będzie wody deszczowe z zachodniej części m. Olesin. Przebiegać będzie od węzła nr 88 Aleją Lipową do skrzyżowania z ul. Armii Wojska Polskiego, a następnie przez teren bazy POM do oczyszczalni ścieków S5 zlokalizowanej w pobliżu zbiornika wodnego nad rz. Kurówką.

Długość projektowanego zbieracza wyniesie – 1029 m. Średnica zbieracza ø 0,70 m. Zagłębienia zbieracza wyniosą od 1,92 m do 4,90m. Dł. kanału bocznego zbieracza „E” będzie o średnicy ø 0,30 m, długości 55 m.

W drodze przetargu nieograniczonego na w/w roboty została wybrana firma PHU."INWOD" Roman Pacek z Lubartowa – wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi: 6 931 890,90 zł.

Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności 620 m3/d wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce będącej własnością gminy Kurów.

Oczyszczalnia ścieków w Kurowie

W skład oczyszczalni ścieków wejdą następujące obiekty i urządzenia:

 1. Punkt zlewny ścieków dowożonych
  • Szybkozłącze do odbioru ścieków
  • Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków
  • Pomiar ilości ścieków dowożonych
  • Moduł rejestracyjny, wydruk danych
 2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych
  • Układ napowietrzania / mieszania
  • Porcjowe dozowanie ścieków
 3. Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków połączonych:
  • Automatyczna krata hakowa
 4. Pompownia główna
  • Stacja pomp zatapialnych
 5. Mechaniczne podczyszczenie ścieków połączonych
  • Automatyczne sito skratkowe
  • Piaskownik pionowy
 6. Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych:
  • Pięciokomorowy selektor beztlenowy
  • Komora denitryfikacji/nitryfikacji
  • Osadniki wtórne pionowe – separacja osadu od ścieków
 7. Stacja dmuchaw
 8. Zagęszczanie i dodatkowa stabilizacja osadu nadmiernego
 9. Stacja mechanicznego odwadniania osadu
 10. Stacja wapnowania osadu odwodnionego
 11. Działanie oczyszczalni zautomatyzowane po przez zastosowanie sterowania z możliwością przesyłania stanów awaryjnych poszczególnych urządzeń poprzez łącze telefoniczne systemu GSM.

Podstawowe elementy podczyszczania ścieków garbarskich

 1. Punkt zlewny ścieków garbarskich
  • Szybkozłącze do odbioru ścieków
 2. Uśrednienie i podczyszczenie ścieków garbarskich
  • Układ napowietrzania / mieszania
  • Pomiar odczynu ścieków
  • Układ przygotowania i dozowania mleka wapiennego
  • Układ odprowadzania ścieków podczyszczonych
  • Układ odprowadzania osadu
 3. Zbiornik retencyjny osadu
  • Układ napowietrzania / mieszania
  • Odprowadzanie osadów do stacji odwadniania